Dzień Zdrowego Śni­ada­nia w II d

18 listopa­da klasa II d obchodz­iła Dzień Zdrowego Śni­ada­nia. To świę­to jest odpowiedz­ią na ros­ną­cy prob­lem otyłoś­ci wśród młodzieży oraz ogólne zniechęce­nie do wczes­nego jedzenia śni­ada­nia. Tego dnia uczniowie zaczęli szkol­ny dzień od przy­go­towa­nia wspól­nego posiłku. Na stole znalazło się wiele pysznych i zdrowych produktów.
Dzieci nie tylko przy­pom­ni­ały sobie jak ważne jest spoży­wanie wczes­nego pier­wszego  śni­ada­nia, lecz również wdrożyły w życie omaw­iane na poprzed­nich zaję­ci­ach zasady kul­tu­ry pod­czas spoży­wa­nia posiłków. Zademon­strowały ułoże­nie sztućców i posługi­wanie się nimi pod­czas przy­go­towywa­nia kanapek. Takie rozpoczę­cie dnia dostar­czyło dzieciom wiele energii na dal­sze godziny zdoby­wa­nia wiedzy.


Wstecz