Dzień Zdro­we­go Śnia­da­nia w II d

18 listo­pa­da kla­sa II d obcho­dzi­ła Dzień Zdro­we­go Śnia­da­nia. To świę­to jest odpo­wie­dzią na rosną­cy pro­blem oty­ło­ści wśród mło­dzie­ży oraz ogól­ne znie­chę­ce­nie do wcze­sne­go jedze­nia śnia­da­nia. Tego dnia ucznio­wie zaczę­li szkol­ny dzień od przy­go­to­wa­nia wspól­ne­go posił­ku. Na sto­le zna­la­zło się wie­le pysz­nych i zdro­wych produktów.
Dzie­ci nie tyl­ko przy­po­mnia­ły sobie jak waż­ne jest spo­ży­wa­nie wcze­sne­go pierw­sze­go  śnia­da­nia, lecz rów­nież wdro­ży­ły w życie oma­wia­ne na poprzed­nich zaję­ciach zasa­dy kul­tu­ry pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków. Zade­mon­stro­wa­ły uło­że­nie sztuć­ców i posłu­gi­wa­nie się nimi pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia kana­pek. Takie roz­po­czę­cie dnia dostar­czy­ło dzie­ciom wie­le ener­gii na dal­sze godzi­ny zdo­by­wa­nia wiedzy.


Wstecz