Dzień Teatru w bibliotece

SONY DSCZ oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru 27 mar­ca 2019 r. biblio­te­ka szkol­na mia­ła przy­jem­ność zapro­sić uczniów klas pierw­szych, dru­gich i trze­cich wraz z nauczy­cie­la­mi na czy­ta­nie wra­że­nio­we — Teatrzyk Kami­shi­bai. Pod­czas spo­tka­nia nauczy­ciel-biblio­te­karz zamie­nił się w ani­ma­to­ra oraz teatral­ne­go lek­to­ra i prze­czy­tał uczniom opo­wia­da­nie pt. „Mój przy­ja­ciel Kemu­shi” .Książ­ka ta jest autor­stwa Natha­lie Dar­gent, z pięk­ny­mi ilu­stra­cja­mi  pani Man­da­ny Sadat, opo­wia­da o budzą­cej się do życia przy­ro­dzie, pra­cy ludzi, dora­sta­niu. Za pomo­cą wie­lo­ra­kich bodź­ców: dźwię­ku, zapa­chu, obra­zu, ruchu ucznio­wie mogli inten­syw­niej inter­pre­to­wać świat przed­sta­wio­ny. Na zakoń­cze­nie każ­dy z obec­nych miał oka­zję okre­ślić: czy czuł, że znaj­du­je się w wio­sen­nym ogro­dzie dale­kiej Japo­nii. Uczest­ni­cy na pamiąt­kę spo­tka­nia otrzy­ma­li kalen­da­rze na obec­ny i przy­szły rok szkol­ny z serią ksią­żek pt.”Nudzi­mi­sie”. Nauczy­ciel-biblio­te­karz zachę­cił do wypo­ży­cza­nia tych zabaw­nych opo­wia­dań sło­wa­mi; ”Kie­dy będzie Ci się nudzić to wypo­życz Nudzi­mi­sie i już nudzić się nie będziesz!”. Uczniom bar­dzo spodo­bał się ten pomysł i kolej­ne ksią­żecz­ki „Nudzi­mi­siów” wędru­ją już do małych czy­tel­ni­ków.  Ser­decz­nie dzię­ku­je­my uczniom za wyso­ką kul­tu­rę pod­czas wysłu­cha­nia teatrzy­ku oraz za inte­re­su­ją­cą roz­mo­wę po seansie.


Wstecz