Dzień Teatru w bibliotece

SONY DSCZ okazji Między­nar­o­dowego Dnia Teatru 27 mar­ca 2019 r. bib­liote­ka szkol­na miała przy­jem­ność zaprosić uczniów klas pier­wszych, drugich i trze­ci­ch wraz z nauczy­ciela­mi na czy­tanie wraże­niowe — Teatrzyk Kamishibai. Pod­czas spotka­nia nauczy­ciel-bib­liotekarz zamienił się w ani­ma­to­ra oraz teatral­nego lek­to­ra i przeczy­tał uczniom opowiadanie pt. „Mój przy­ja­ciel Kemushi” .Książ­ka ta jest autorstwa Nathalie Dar­gent, z piękny­mi ilus­trac­ja­mi  pani Man­dany Sadat, opowia­da o budzącej się do życia przy­rodzie, pra­cy ludzi, doras­ta­niu. Za pomocą wielo­ra­kich bodźców: dźwięku, zapachu, obrazu, ruchu uczniowie mogli inten­sy­wniej inter­pre­tować świat przed­staw­iony. Na zakończe­nie każdy z obec­nych miał okazję określić: czy czuł, że zna­j­du­je się w wiosen­nym ogrodzie dalekiej Japonii. Uczest­ni­cy na pamiątkę spotka­nia otrzy­mali kalen­darze na obec­ny i przyszły rok szkol­ny z ser­ią książek pt.”Nudz­imisie”. Nauczy­ciel-bib­liotekarz zachę­cił do wypoży­cza­nia tych zabawnych opowiadań słowa­mi; ”Kiedy będzie Ci się nudz­ić to wypoży­cz Nudz­imisie i już nudz­ić się nie będziesz!”. Uczniom bard­zo spodobał się ten pomysł i kole­jne książecz­ki „Nudz­imisiów” wędru­ją już do małych czytel­ników.  Serdecznie dzięku­je­my uczniom za wysoką kul­turę pod­czas wysłucha­nia teatrzyku oraz za intere­su­jącą roz­mowę po seansie.


Wstecz