Dzień Stra­ża­ka

SONY DSCDnia 14 maja 2018 roku dzie­ci z klas 0 – II uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu ze stra­ża­ka­mi. Wice­dy­rek­tor szko­ły pani Bar­ba­ra Pobłoc­ka przy­wi­ta­ła przy­by­łych stra­ża­ków i podzię­ko­wa­ła im za ich trud i poświę­ce­nie. Następ­nie przed­szko­la­ki z grup OP6A i OP6E pod opie­ką wycho­waw­czyń Mag­da­le­ny Richert, Syl­wii Wil­la i Aga­ty Miku­ła przed­sta­wi­ły pro­gram arty­stycz­ny. Po nim wrę­czy­ły stra­ża­kom kwia­ty i upo­min­ki. Na koniec spo­tka­nia Naczel­nik OSP Luzi­no pan Sła­wo­mir Miotk wraz z przy­by­ły­mi stra­ża­ka­mi prze­ka­za­li dzie­ciom kil­ka cen­nych rad – jak udzie­lić pomo­cy poszko­do­wa­nym. Przy­po­mnie­li pod­sta­wo­we zasa­dy zgła­sza­nia wypad­ku na nume­ry alar­mo­we, poka­za­li jak wyko­nać resu­scy­ta­cję krą­że­nio­wo – odde­cho­wą oraz jak korzy­stać z defibrylatora.Dzieci aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu. Była to dla nich nie­wąt­pli­wie bar­dzo waż­na lekcja.


Wstecz