Dzień Straża­ka

SONY DSCDnia 14 maja 2018 roku dzieci z klas 0 – II uczest­niczyły w spotka­niu ze strażaka­mi. Wicedyrek­tor szkoły pani Bar­bara Pobłoc­ka przy­witała przy­byłych strażaków i podz­iękowała im za ich trud i poświęce­nie. Następ­nie przed­szko­la­ki z grup OP6A i OP6E pod opieką wychowaw­czyń Mag­dale­ny Richert, Syl­wii Willa i Agaty Mikuła przed­staw­iły pro­gram artysty­czny. Po nim wręczyły strażakom kwiaty i upomin­ki. Na koniec spotka­nia Naczel­nik OSP Luzi­no pan Sła­womir Miotk wraz z przy­były­mi strażaka­mi przekaza­li dzieciom kil­ka cen­nych rad – jak udzielić pomo­cy poszkodowanym. Przy­pom­nieli pod­sta­wowe zasady zgłasza­nia wypad­ku na numery alar­mowe, pokaza­li jak wykon­ać resus­cy­tację krąże­niowo – odd­e­chową oraz jak korzys­tać z defibrylatora.Dzieci akty­wnie uczest­niczyły w spotka­niu. Była to dla nich niewąt­pli­wie bard­zo waż­na lekcja.


Wstecz