Dzień Stra­ża­ka w gru­pie Jeżyki

1W dniu 4 maja w gru­pie Jeży­ki obcho­dzi­li­śmy Dzień Stra­ża­ka. Celem zajęć było pozna­nie pra­cy stra­ża­ka. Przed­szko­la­ki bra­ły udział w zaba­wach, oglą­da­ły film edu­ka­cyj­ny oraz wyko­na­ły pra­cę plastyczną.
Następ­ne­go dnia uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu ze stra­ża­ka­mi w Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej z Luzi­na.  Z dużą rado­ścią dzie­ci przy­mie­rza­ły hełm stra­żac­ki oraz oglą­da­ły wóz stra­żac­ki. Bar­dzo dzię­ku­je­my stra­ża­kom za mile spę­dzo­ny czas.


Wstecz