Dzień Stra­ża­ka 2019

SONY DSCDnia 15.05.2019r. Dzie­ci 6 —  let­nie z oddzia­łów przed­szkol­nych i klas II odwie­dzi­ły przed­sta­wi­cie­li  Ochot­ni­czej  Stra­ży Pożar­nej  w Luzinie.
Wice­dy­rek­tor szko­ły pani Bar­ba­ra Pobłoc­ka przy­wi­ta­ła przed­sta­wi­cie­li Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Luzi­nie oraz odda­ła głos dzie­ciom z gru­py 0A oraz 0C, któ­re pod opie­ką wycho­waw­czyń Ane­ty Wie­czo­rek , Mar­ti­ny Fry­mark, Nata­lii Klas oraz przy wspar­ciu Nata­lii Szy­me­row­skiej przed­sta­wi­ły pro­gram arty­stycz­ny o tema­ty­ce prze­ciw­po­ża­ro­wej. Po czę­ści arty­stycz­nej dzie­ci podzię­ko­wa­ły stra­ża­kom za trud i poświę­ce­nie w ich cięż­kiej pra­cy. Wrę­czy­ły im kwia­ty, dyplom, podzię­ko­wa­nia oraz medal dziel­ne­go stra­ża­ka. Przed­sta­wi­cie­le  stra­ży podzię­ko­wa­li dzie­ciom za występ arty­stycz­ny oraz przy­bli­ży­li zasa­dy postę­po­wa­nia w przy­pad­ku poża­ru czy wypad­ku oraz alar­mo­wa­nia służb ratow­ni­czych. Z wiel­kim zacie­ka­wie­niem  słu­cha­ły ich opo­wia­dań o cięż­kiej i nie­bez­piecz­nej pra­cy. Dzie­ci wie­dzia­ły, że poza akcja­mi gasze­nia poża­rów stra­ża­cy jeż­dżą  do wypad­ków dro­go­wych i poma­ga­ją poszko­do­wa­nym, że udzie­la­ją pomo­cy w kata­stro­fach  i klę­skach żywio­ło­wych, że ratu­ją ludzi  gdy zagra­ża im nie­bez­pie­czeń­stwo   i,  że czę­sto nara­ża­ją  wła­sne życie, by rato­wać innych  oraz,  że nie­jed­no­krot­nie poma­ga­ją zwie­rzę­tom. Przy oka­zji dowie­dzia­ły się, jak wyglą­da pra­wi­dło­wy ubiór stra­ża­ka wyjeż­dża­ją­ce­go na ratu­nek i do gasze­nia poża­ru oraz w jakim sprzę­cie wcho­dzi  on do palą­ce­go się miesz­ka­nia czy domu. Dzie­ci aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu. Uważ­nie słu­cha­ły o nie­bez­piecz­nej pra­cy stra­ża­ka i chęt­nie wypo­wia­da­ły się na zada­wa­ne pyta­nia. Wra­że­nia jakie dostar­czy­li nam stra­ża­cy na dłu­go pozo­sta­ną w naszej pamię­ci. Jed­nym z celów przed­szko­la i szko­ły jest ucze­nie naj­młod­szych dba­ło­ści o wła­sne bez­pie­czeń­stwo.  Chce­my, aby każ­de dziec­ko wie­dzia­ło, pod jaki numer zadzwo­nić, kie­dy dzie­je się coś złe­go oraz jak zare­ago­wać, gdy w nie­bez­pie­czeń­stwie  jest ktoś inny. To waż­ne aby  mały czło­wiek, wie­dział, jak się zacho­wać w sytu­acji zagro­że­nia oraz gdzie moż­na otrzy­mać pomoc i jak o nią poprosić.


Wstecz