Dzień Straża­ka 2019

SONY DSCDnia 15.05.2019r. Dzieci 6 —  let­nie z odd­zi­ałów przed­szkol­nych i klas II odwiedz­iły przed­staw­icieli  Ochot­niczej  Straży Pożarnej  w Luzinie.
Wicedyrek­tor szkoły pani Bar­bara Pobłoc­ka przy­witała przed­staw­icieli Ochot­niczej Straży Pożarnej w Luzinie oraz odd­ała głos dzieciom z grupy 0A oraz 0C, które pod opieką wychowaw­czyń Ane­ty Wiec­zorek , Mar­tiny Fry­mark, Natalii Klas oraz przy wspar­ciu Natalii Szymerowskiej przed­staw­iły pro­gram artysty­czny o tem­atyce prze­ci­w­pożarowej. Po częś­ci artysty­cznej dzieci podz­iękowały strażakom za trud i poświęce­nie w ich ciężkiej pra­cy. Wręczyły im kwiaty, dyplom, podz­iękowa­nia oraz medal dziel­nego straża­ka. Przed­staw­iciele  straży podz­iękowali dzieciom za wys­tęp artysty­czny oraz przy­bliżyli zasady postępowa­nia w przy­pad­ku pożaru czy wypad­ku oraz alar­mowa­nia służb ratown­iczych. Z wielkim zaciekaw­ie­niem  słuchały ich opowiadań o ciężkiej i niebez­piecznej pra­cy. Dzieci wiedzi­ały, że poza akc­ja­mi gaszenia pożarów straża­cy jeżdżą  do wypad­ków dro­gowych i poma­ga­ją poszkodowanym, że udziela­ją pomo­cy w katas­tro­fach  i klęskach żywiołowych, że ratu­ją ludzi  gdy zagraża im niebez­pieczeńst­wo   i,  że częs­to naraża­ją  własne życie, by ratować innych  oraz,  że niejed­nokrot­nie poma­ga­ją zwierzę­tom. Przy okazji dowiedzi­ały się, jak wyglą­da praw­idłowy ubiór straża­ka wyjeżdża­jącego na ratunek i do gaszenia pożaru oraz w jakim sprzę­cie wchodzi  on do palącego się mieszka­nia czy domu. Dzieci akty­wnie uczest­niczyły w spotka­niu. Uważnie słuchały o niebez­piecznej pra­cy straża­ka i chęt­nie wypowiadały się na zadawane pyta­nia. Wraże­nia jakie dostar­czyli nam straża­cy na dłu­go pozostaną w naszej pamię­ci. Jed­nym z celów przed­szko­la i szkoły jest ucze­nie najmłod­szych dbałoś­ci o własne bez­pieczeńst­wo.  Chce­my, aby każde dziecko wiedzi­ało, pod jaki numer zadz­wonić, kiedy dzieje się coś złego oraz jak zareagować, gdy w niebez­pieczeńst­wie  jest ktoś inny. To ważne aby  mały człowiek, wiedzi­ał, jak się zachować w sytu­acji zagroże­nia oraz gdzie moż­na otrzy­mać pomoc i jak o nią poprosić.


Wstecz