Dzień Ryby

1Kla­sy IIc oraz IId świę­to­wa­ły Dzień Ryby przy­pa­da­ją­cy na 20. grud­nia. Przy­go­to­wa­ły opa­ski z moty­wem ryby, ale nie tylko…ryba uło­żo­na z kloc­ków, pla­ste­li­ny, czy zdję­cia ryb z domo­we­go akwarium.
Pomy­słów było kil­ka, co moż­na zoba­czyć na załą­czo­nych zdję­ciach. Ucznio­wie dowie­dzie­li się nie­co wię­cej na temat tych wod­nych stwo­rzeń. Ucznio­wie wraz z wycho­waw­czy­nia­mi klas życzą smacz­nej ryby na wigi­lij­nym sto­le i weso­łych świąt Boże­go Narodzenia!


Wstecz