Dzień Rodziny

1Dzień Rodziny to wspani­ały czas zarówno dla rodz­iców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radoś­ci i uśmiechu, a przede wszys­tkim jest to czas, który mogą spędz­ić tylko ze sobą bez poś­piechu i z dala od codzi­en­nych zmartwień. Z tej okazji 31 maja uczniowie z klasy I b i I c wys­tąpili dla swoich najbliższych.
Dzieci zaprezen­towały pro­gram artysty­czny pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, a także okolicznoś­ciowe wier­szy­ki oraz piosen­ki dla rodz­iców. Na zakończe­nie uczniowie wręczyli najbliższym włas­noręcznie wyko­nane lau­r­ki. Z okazji Dnia Rodziny życzymy Państ­wu jak najwięcej ciepła, wspól­nie spędzanego cza­su oraz wza­jem­nej bliskoś­ci i czułości!


Wstecz