Dzień Rodzi­ny

1Dzień Rodzi­ny to wspa­nia­ły czas zarów­no dla rodzi­ców jak i dzie­ci, pełen wzru­szeń, rado­ści i uśmie­chu, a przede wszyst­kim jest to czas, któ­ry mogą spę­dzić tyl­ko ze sobą bez pośpie­chu i z dala od codzien­nych zmar­twień. Z tej oka­zji 31 maja ucznio­wie z kla­sy I b i I c wystą­pi­li dla swo­ich najbliższych.
Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły pro­gram arty­stycz­ny pt. „W zdro­wym cie­le, zdro­wy duch”, a tak­że oko­licz­no­ścio­we wier­szy­ki oraz pio­sen­ki dla rodzi­ców. Na zakoń­cze­nie ucznio­wie wrę­czy­li naj­bliż­szym wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne laur­ki. Z oka­zji Dnia Rodzi­ny życzy­my Pań­stwu jak naj­wię­cej cie­pła, wspól­nie spę­dza­ne­go cza­su oraz wza­jem­nej bli­sko­ści i czułości!


Wstecz