Dzień Przed­szko­la­ka w oddzia­łach przedszkolnych

120.09.2022 roku w Oddzia­łach Przed­szkol­nych odbył się Dzień Przed­szko­la­ka. Tego dnia dzie­ci inte­gro­wa­ły się pod­czas wspól­nych zabaw rucho­wych i tanecz­nych. Dodat­ko­wo dzie­ci obej­rza­ły spek­takl pt. „Pino­kio”. Po teatrzy­ku na dzie­ci cze­kał słod­ki poczę­stu­nek zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy nauczy­cie­li z rodzicami.


Wstecz