Dzień Przed­szko­la­ka – Gru­pa OP6B i OP6E

31Każdy przed­szko­lak dobrze wie, że kiedy 20 wrze­sień zbliża się, od najmłod­szego, aż po starsza­ka wszyscy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka! 20 wrześ­nia — to dzień ważny dla wszys­t­kich przed­szko­laków, ponieważ obchod­zony jest Ogólnopol­s­ki Dzień Przedszkolaka.
W swoich gru­pach świę­to to cele­browal­iśmy w poniedzi­ałek 21 wrześ­nia. Tego dnia dzieci uczest­niczyły w prz­eróżnych zabawa i konkur­sach. Była wesoła muzy­ka, przy­s­tro­jone sale i głośny dop­ing uczest­ników, który świad­czył o wspani­ałej zabaw­ie. Panie zad­bały o to, aby zaję­cia były atrak­cyjne i wywołały na buzi­ach przed­szko­laków mnóst­wo uśmiechu. To był wspani­ały dzień, pełen radoś­ci  i beztroskiej zabawy!


Wstecz