Dzień Przed­szko­la­ka – Gru­pa OP6B i OP6E

31Każ­dy przed­szko­lak dobrze wie, że kie­dy 20 wrze­sień zbli­ża się, od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka! 20 wrze­śnia — to dzień waż­ny dla wszyst­kich przed­szko­la­ków, ponie­waż obcho­dzo­ny jest Ogól­no­pol­ski Dzień Przedszkolaka.
W swo­ich gru­pach świę­to to cele­bro­wa­li­śmy w ponie­dzia­łek 21 wrze­śnia. Tego dnia dzie­ci uczest­ni­czy­ły w prze­róż­nych zaba­wa i kon­kur­sach. Była weso­ła muzy­ka, przy­stro­jo­ne sale i gło­śny doping uczest­ni­ków, któ­ry świad­czył o wspa­nia­łej zaba­wie. Panie zadba­ły o to, aby zaję­cia były atrak­cyj­ne i wywo­ła­ły na buziach przed­szko­la­ków mnó­stwo uśmie­chu. To był wspa­nia­ły dzień, pełen rado­ści  i bez­tro­skiej zabawy!


Wstecz