Przed­szko­la­ki miały swój dzień

 Dnia 20 wrześ­nia 2018r. w Odd­zi­ałach Przed­szkol­nych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyły się obchody  „DNIA PRZEDSZKOLAKA”. Po śni­ada­niu w doskon­ałych humorach dzieci zostały zapros­zone do zabawy zor­ga­ni­zowanej przez swoich wychowaw­ców. Dzieci świet­nie się baw­iły pod­czas wspól­nych tańców, brały liczny udzi­ał w konkurenc­jach sportowych. Przed­szko­la­ki m.in. pokony­wały slalom z krążka­mi na głowie, z jajkiem na łyżeczce, baw­iły się wspól­nie w zabawy zor­ga­ni­zowane na placu przed­szkol­nym. Radość, śmiech i głośny dop­ing uczest­ników świad­czyły o wspani­ałej zabaw­ie. Następ­nie szczęśli­we przed­szko­la­ki udały się na słod­ki poczęs­tunek. Dzień Przed­szko­la­ka dostar­czył dzieciom wielu wrażeń i na pewno będą go miło i ciepło wspominać.

Wstecz