Przed­szko­la­ki mia­ły swój dzień

 Dnia 20 wrze­śnia 2018r. w Oddzia­łach Przed­szkol­nych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się obcho­dy  „DNIA PRZEDSZKOLAKA”. Po śnia­da­niu w dosko­na­łych humo­rach dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do zaba­wy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez swo­ich wycho­waw­ców. Dzie­ci świet­nie się bawi­ły pod­czas wspól­nych tań­ców, bra­ły licz­ny udział w kon­ku­ren­cjach spor­to­wych. Przed­szko­la­ki m.in. poko­ny­wa­ły sla­lom z krąż­ka­mi na gło­wie, z jaj­kiem na łyżecz­ce, bawi­ły się wspól­nie w zaba­wy zor­ga­ni­zo­wa­ne na pla­cu przed­szkol­nym. Radość, śmiech i gło­śny doping uczest­ni­ków świad­czy­ły o wspa­nia­łej zaba­wie. Następ­nie szczę­śli­we przed­szko­la­ki uda­ły się na słod­ki poczę­stu­nek. Dzień Przed­szko­la­ka dostar­czył dzie­ciom wie­lu wra­żeń i na pew­no będą go miło i cie­pło wspominać.

Wstecz