Dzień Przed­szko­la­ka

1Dnia 20 wrze­śnia 2019 r. w oddzia­łach przed­szkol­nych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się obcho­dy „Dnia Przed­szko­la­ka”. Tego dnia, dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy i udzia­łu w kon­kur­sach w sali, jak i rów­nież na pla­cu zabaw.
Przed­szko­la­ki rzu­ca­ły kół­ka­mi do celu, cho­dzi­ły z krąż­kiem na gło­wie, uczest­ni­czy­ły w zaba­wach z wyko­rzy­sta­niem chu­s­ty ani­ma­cyj­nej oraz zma­ga­ły się z balo­na­mi, któ­re na koń­cu ozdo­bi­ły, zgod­nie z wła­sny­mi pomy­sła­mi. Były tak­że tań­ce oraz wspól­ne śpie­wa­nie w gro­nie rówie­śni­ków i nauczy­cie­li. Radość, śmiech i gło­śny doping uczest­ni­ków świad­czy­ły o wspa­nia­łej zaba­wie. Przed­szko­la­ki przy­po­mnia­ły sobie rów­nież o swo­ich pra­wach ‑tak waż­nych w życiu każ­de­go czło­wie­ka — a tak­że o obo­wiąz­kach, czy­li kodek­sie dobre­go zacho­wa­nia. Pod­czas rado­sne­go świę­to­wa­nia nie mogło zabrak­nąć tak­że słod­kie­go poczę­stun­ku. Na zakoń­cze­nie każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło medal wzo­ro­we­go przed­szko­la­ka, aby upa­mięt­niał te wspa­nia­łe , peł­ne wra­żeń i pozy­tyw­nych emo­cji chwi­le. Dzień Przed­szko­la­ka szyb­ko się zakoń­czył, ale nasze wspo­mnie­nia pozo­sta­ną na długo.


Wstecz