Dzień Przed­szko­la­ka

1Dnia 20 wrześ­nia 2019 r. w odd­zi­ałach przed­szkol­nych Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyły się obchody „Dnia Przed­szko­la­ka”. Tego dnia, dzieci zostały zapros­zone do wspól­nej zabawy i udzi­ału w konkur­sach w sali, jak i również na placu zabaw.
Przed­szko­la­ki rzu­cały kółka­mi do celu, chodz­iły z krążkiem na głowie, uczest­niczyły w zabawach z wyko­rzys­taniem chus­ty ani­ma­cyjnej oraz zma­gały się z balon­a­mi, które na końcu ozdo­biły, zgod­nie z włas­ny­mi pomysła­mi. Były także tańce oraz wspólne śpiewanie w gronie rówieśników i nauczy­cieli. Radość, śmiech i głośny dop­ing uczest­ników świad­czyły o wspani­ałej zabaw­ie. Przed­szko­la­ki przy­pom­ni­ały sobie również o swoich prawach ‑tak ważnych w życiu każdego człowieka — a także o obow­iązkach, czyli kodek­sie dobrego zachowa­nia. Pod­czas rados­nego świę­towa­nia nie mogło zabraknąć także słod­kiego poczęs­tunku. Na zakończe­nie każde dziecko otrzy­mało medal wzorowego przed­szko­la­ka, aby upamięt­ni­ał te wspani­ałe , pełne wrażeń i pozy­ty­wnych emocji chwile. Dzień Przed­szko­la­ka szy­bko się zakończył, ale nasze wspom­nienia pozostaną na długo.


Wstecz