Dzień Posta­ci z Bajek w gru­pie OP 5B

6We wto­rek 5 listo­pa­da dzie­ci z gru­py OP 5B obcho­dzi­ły Świa­to­wy Dzień Posta­ci z Bajek. Baśnie i baj­ki są dla wszyst­kich źró­dłem boga­tych prze­żyć i wra­żeń, nie­za­stą­pio­nym spo­so­bem wzbo­ga­ce­nia wyobraź­ni, a tak­że pobu­dza­nia zain­te­re­so­wa­nia ota­cza­ją­cym świa­tem ludzi i zwierząt.
W tym dniu dzie­ci przy­by­ły do przed­szko­la prze­bra­ne w pięk­ne baj­ko­we stro­je. Przed­szko­la­ki wspa­nia­le się bawi­ły, bio­rąc udział w kon­kur­sach baj­ko­wych. Dzie­ci wysłu­cha­ły frag­men­tów naj­bar­dziej zna­nych bajek, roz­po­zna­wa­ły baj­ko­we posta­cie, atry­bu­ty i tytu­ły bajek. Dzień ten spra­wił dzie­ciom bar­dzo wie­le rado­ści, przed­szko­la­ki były aktyw­ne, otwar­te i wesołe.


Wstecz