Dzień Postaci z Bajek w grupie OP 5B

6We wtorek 5 listopa­da dzieci z grupy OP 5B obchodz­iły Świa­towy Dzień Postaci z Bajek. Baśnie i baj­ki są dla wszys­t­kich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, nieza­stą­pi­onym sposobem wzbo­gace­nia wyobraźni, a także pobudza­nia zain­tere­sowa­nia otacza­ją­cym światem ludzi i zwierząt.
W tym dniu dzieci przy­były do przed­szko­la prze­brane w piękne bajkowe stro­je. Przed­szko­la­ki wspaniale się baw­iły, biorąc udzi­ał w konkur­sach bajkowych. Dzieci wysłuchały frag­men­tów najbardziej znanych bajek, rozpoz­nawały bajkowe posta­cie, atry­bu­ty i tytuły bajek. Dzień ten spraw­ił dzieciom bard­zo wiele radoś­ci, przed­szko­la­ki były akty­wne, otwarte i wesołe.


Wstecz