Dzień Postaci z Bajek w grupie OP 5a, OP6C oraz OP6B

dav5 i 6 listopa­da w naszym przed­szkolu obchodzil­iśmy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu nasze przed­szkole zamieniło się w bajkową krainę. W przed­szkolu moż­na było spotkać różne posta­cie z bajek. Były wróż­ki, królewny, królewicze i wiele innych wspani­ałych postaci.
Dzień rozpoczęliśmy od wspól­nej zabawy. Dzieci rozwiązy­wały zagad­ki, rozpoz­nawały bajkę po rek­wiz­y­cie, brały udzi­ał w zabawach ruchowych i tanecznych. Okaza­ło się, iż dzieci bard­zo dobrze zna­ją baj­ki, gdyż świet­nie radz­iły sobie z zada­ni­a­mi. Całość dopełnił taniec i śpiew z bajkowych ścieżek dźwiękowych. Dzieci baw­iły się doskonale w rados­nej atmos­ferze. Między­nar­o­dowy Dzień Postaci z Bajek jest doskon­ałą okazją do rozwi­ja­nia zain­tere­sowań czytel­niczych wśród dzieci. Wartoś­ciowe książ­ki ksz­tałcą w dzieci­ach odpowied­nie postawy moralne, rozwi­ja­ją dziecięcą fan­tazję, pamięć, bogacą słown­ict­wo. Ten dzień przyniósł wiele nieza­pom­ni­anych wrażeń, cieka­woś­ci i fan­tasty­cznej zabawy.

 
Wstecz