Dzień Posta­ci z Bajek w gru­pie OP 5a, OP6C oraz OP6B

dav5 i 6 listo­pa­da w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Posta­ci z Bajek. W tym dniu nasze przed­szko­le zamie­ni­ło się w baj­ko­wą kra­inę. W przed­szko­lu moż­na było spo­tkać róż­ne posta­cie z bajek. Były wróż­ki, kró­lew­ny, kró­le­wi­cze i wie­le innych wspa­nia­łych postaci.
Dzień roz­po­czę­li­śmy od wspól­nej zaba­wy. Dzie­ci roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki, roz­po­zna­wa­ły baj­kę po rekwi­zy­cie, bra­ły udział w zaba­wach rucho­wych i tanecz­nych. Oka­za­ło się, iż dzie­ci bar­dzo dobrze zna­ją baj­ki, gdyż świet­nie radzi­ły sobie z zada­nia­mi. Całość dopeł­nił taniec i śpiew z baj­ko­wych ście­żek dźwię­ko­wych. Dzie­ci bawi­ły się dosko­na­le w rado­snej atmos­fe­rze. Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek jest dosko­na­łą oka­zją do roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych wśród dzie­ci. War­to­ścio­we książ­ki kształ­cą w dzie­ciach odpo­wied­nie posta­wy moral­ne, roz­wi­ja­ją dzie­cię­cą fan­ta­zję, pamięć, boga­cą słow­nic­two. Ten dzień przy­niósł wie­le nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, cie­ka­wo­ści i fan­ta­stycz­nej zabawy.

 
Wstecz