Dzień Posta­ci z Bajek w gru­pach OP 4A, OP 4B, OP 4C, OP 4D, OP 5A

1W listo­pa­do­wy pora­nek przed­szko­la­ki przy­szły do przed­szko­la prze­bra­ne w baj­ko­we stro­je, a to za spra­wą obcho­dów Dnia Posta­ci z Bajek w połą­cze­niu z reali­za­cją zada­nia w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Z tej oka­zji było dużo weso­łej muzy­ki, tań­ców, baj­ko­wych zabaw, a tak­że nie zabra­kło słod­kie­go poczę­stun­ku. Wszyst­ko to uda­ło się uwiecz­nić na zdję­ciach. Zapra­sza­my do galerii!Wstecz