Dzień Posta­ci z Bajek OP3

IMG_20211105_100920660Dnia 05.11 naj­młod­sze przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły Dzień Posta­ci z Bajek. Przed­szko­la­ki pozna­ły baj­kę o Czer­wo­nym Kap­tur­ku oraz stwo­rzy­ły wła­sne  czer­wo­ne kap­tur­ki. Nie oby­ło się rów­nież bez mnó­stwa gier i zabaw.Wstecz