Dzień Pocz­ty Polskiej

118 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Pocz­ty Pol­skiej. Dzie­ci z gru­py OP5B, OP6B, OP6C bra­ły udział w zaję­ciach dydak­tycz­nych, pod­czas któ­rych pozna­ły zawód listo­no­sza, jego obo­wiąz­ki oraz przed­mio­ty, któ­re są nie­zbęd­ne do wyko­ny­wa­nia jego pracy.
Dzie­ci dowie­dzia­ły się jaką dro­gę musi przejść list lub pacz­ka, aby w koń­cu tra­fić do naszej skrzyn­ki pocz­to­wej. Na koniec wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną, same zapro­jek­to­wa­ły swój zna­czek pocztowy.


Wstecz