Dzień Pocz­ty i Listonosza

419 październi­ka 2020 r. w odd­zi­ałach przed­szkol­nych odbył się Dzień Pocz­ty i Listonosza. Dzieci dowiedzi­ały się jak wyglą­da pra­ca na pocz­cie, kim jest Pan Listonosz oraz w jaki sposób przesył­ka wędru­je do naszych domów. W tym roku nie mogliśmy wybrać się oso­biś­cie na pocztę, więc wychowaw­czynie stworzyły mini pocz­ty w klasach.
Wychowankowie zapro­jek­towali własne znacz­ki pocz­towe, odgady­wali zagad­ki tem­aty­czne i co najważniejsze – nauczyli się pisać list obrazkowy, który następ­nie wysłali do swoich rodz­iców. Wszys­tkie listy znalazły się w przed­szkol­nej skrzynce pocz­towej. Na koniec dnia dzieci wcieliły się w rolę listonoszy i umieszcza­ły listy z fig­u­ra­mi geom­e­tryczny­mi w odpowied­nich skrzynkach. To był dzień pełen wrażeń!


Wstecz