Dzień Pocz­ty i Listonosza

419 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w oddzia­łach przed­szkol­nych odbył się Dzień Pocz­ty i Listo­no­sza. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak wyglą­da pra­ca na poczcie, kim jest Pan Listo­nosz oraz w jaki spo­sób prze­sył­ka wędru­je do naszych domów. W tym roku nie mogli­śmy wybrać się oso­bi­ście na pocz­tę, więc wycho­waw­czy­nie stwo­rzy­ły mini pocz­ty w klasach.
Wycho­wan­ko­wie zapro­jek­to­wa­li wła­sne znacz­ki pocz­to­we, odga­dy­wa­li zagad­ki tema­tycz­ne i co naj­waż­niej­sze – nauczy­li się pisać list obraz­ko­wy, któ­ry następ­nie wysła­li do swo­ich rodzi­ców. Wszyst­kie listy zna­la­zły się w przed­szkol­nej skrzyn­ce pocz­to­wej. Na koniec dnia dzie­ci wcie­li­ły się w rolę listo­no­szy i umiesz­cza­ły listy z figu­ra­mi geo­me­trycz­ny­mi w odpo­wied­nich skrzyn­kach. To był dzień pełen wrażeń!


Wstecz