Dzień Plu­szo­we­go Misia w gru­pie Jeżyki

1Przed­szko­la­ki z gru­py Jeży­ki w dniu 25.11.2021 r. obcho­dzi­ły Dzień Plu­szo­we­go Misia. W tym nie­zwy­kłym dniu bra­ły udział w róż­nych zaba­wach oraz tań­czy­ły przy zna­nych pio­sen­kach o misiach. Pozna­ły histo­rię tego świę­ta, ale rów­nież dowie­dzia­ły się jak powsta­je plu­szo­wy miś. Nie zabra­kło tak­że pra­cy pla­stycz­nej i pamiąt­ko­wych medali.Wstecz