Dzień Plu­szo­we­go Misia w gru­pach przedszkolnych

49„Miś jest mały i pucha­ty, Miś jest faj­ny i kudła­ty, Miś jest gru­by jak ta kula, Misia zawsze się przy­tu­la.” W dniu 25 listo­pa­da przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. Mimo coraz nowo­cze­śniej­szych i coraz atrak­cyj­niej­szych zaba­wek, moda na misie nie przemija.
Przed­szko­la­ki zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy w misio­wej kra­inie. Pozna­ły histo­rię świę­ta, wspól­nie recy­to­wa­ły wier­sze o misiach, bawi­ły się przy pio­sen­kach. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji: zaba­wy rucho­we, pla­stycz­ne, kon­kur­sy, quizy, zga­dy­wan­ki, misio­we tań­ce. Wycho­wan­ko­wie mogli zro­bić sobie pamiąt­ko­we zdję­cie w MISIOWEJ FOTOBUDCE. Ten dzień w przed­szko­lu pełen był uśmie­chu, rado­ści oraz wspól­nej zaba­wy. Mamy nadzie­ję, że to wiel­kie misio­we przy­ję­cie zosta­nie w naszych wspo­mnie­niach na dłu­gi czas.


Wstecz