Dzień Plus­zowego Misia w gru­pach przedszkolnych

49„Miś jest mały i puchaty, Miś jest fajny i kudłaty, Miś jest gru­by jak ta kula, Misia zawsze się przy­tu­la.” W dniu 25 listopa­da przed­szko­la­ki uczest­niczyły w obchodach Świa­towego Dnia Plus­zowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrak­cyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.
Przed­szko­la­ki zostały zapros­zone do wspól­nej zabawy w misiowej krainie. Poz­nały his­torię świę­ta, wspól­nie recy­towały wier­sze o misi­ach, baw­iły się przy piosenkach. Dla dzieci przy­go­towano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plas­ty­czne, konkursy, quizy, zgady­wan­ki, misiowe tańce. Wychowankowie mogli zro­bić sobie pamiątkowe zdję­cie w MISIOWEJ FOTOBUDCE. Ten dzień w przed­szkolu pełen był uśmiechu, radoś­ci oraz wspól­nej zabawy. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyję­cie zostanie w naszych wspom­nieni­ach na dłu­gi czas.


Wstecz