Dzień Piz­zy w gru­pie” Weso­łe Nutki”

19 lute­go na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Piz­zy. Przed­szko­la­ki z gru­py „Weso­łe Nut­ki” świę­to­wa­ły 10 lute­go. Naj­pierw odby­ły się zaję­cia, któ­re roz­po­czę­ły się zagadką:
Jest okrą­gła niczym koło, z nią jest smacz­nie i weso­ło. Pach­nie warzyw całą gamą. Lubię ją zaja­dać z mamą. Co to takie­go? Oczy­wi­ście – Piz­za. Tego dnia sala nasze­go przed­szko­la zamie­ni­ła się we wło­ską piz­ze­rię. Przed­szko­la­ki bawiąc się we wło­skich kucha­rzy przy­go­to­wa­ły praw­dzi­wą piz­zę. Cia­sto droż­dżo­we przy­go­to­wa­ła nam wcze­śniej mama Zuzi — pani Kasia, któ­rej bar­dzo dzię­ku­je­my! Wiel­ką fraj­dę dzie­ciom spra­wi­ły już same przy­go­to­wa­nia: for­mo­wa­nie kulek droż­dżo­wych, sma­ro­wa­nie sosem pomi­do­ro­wym, kro­je­nie papry­ki i ogór­ków, tar­cie sera. Następ­nie wszy­scy z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem nakła­da­li kolej­ne pro­duk­ty na cia­sto. Oczy­wi­ście wszyst­kie dzie­ci pamię­ta­ły o higie­nie rąk, far­tusz­kach oraz o bez­pie­czeń­stwie pod­czas kro­je­nia skład­ni­ków, wszyst­ko odby­wa­ło się pod czuj­nym okiem wycho­waw­czy­ni. Gdy wszyst­ko było już goto­we, piz­za powę­dro­wa­ła do kuch­ni, aby się upiec. Zapach piz­zy uno­sił się po całym przed­szko­lu i nie spo­sób było jej się oprzeć. No i na koniec… upra­gnio­ny moment zaja­da­nia i degu­sta­cja wła­sno­ręcz­nie upie­czo­nej piz­zy. „Mniam, mniam ale pysz­ne!” — dzie­ciom bar­dzo sma­ko­wa­ło. Cały dzień upły­nął nam w miłej i rado­snej atmos­fe­rze. Dzię­ki tej impre­zie dzie­ci pozna­ły histo­rię piz­zy, dowie­dzia­ły się z któ­re­go kra­ju pocho­dzi oraz wspól­nie stwier­dzi­li­śmy, że wła­sno­ręcz­nie zro­bio­na piz­za jest o wie­le smacz­niej­sza i zdrowsza!


Wstecz