Dzień Pizzy w grupie” Wesołe Nutki”

19 lutego na całym świecie obchod­zony jest Między­nar­o­dowy Dzień Pizzy. Przed­szko­la­ki z grupy „Wesołe Nut­ki” świę­towały 10 lutego. Najpierw odbyły się zaję­cia, które rozpoczęły się zagadką:
Jest okrągła niczym koło, z nią jest smacznie i wesoło. Pach­nie warzyw całą gamą. Lubię ją zajadać z mamą. Co to takiego? Oczy­wiś­cie – Piz­za. Tego dnia sala naszego przed­szko­la zamieniła się we włoską pizzer­ię. Przed­szko­la­ki baw­iąc się we włos­kich kucharzy przy­go­towały prawdzi­wą piz­zę. Cias­to drożdżowe przy­go­towała nam wcześniej mama Zuzi — pani Kasia, której bard­zo dzięku­je­my! Wielką fra­jdę dzieciom spraw­iły już same przy­go­towa­nia: for­mowanie kulek drożdżowych, smarowanie sosem pomi­dorowym, kro­je­nie papry­ki i ogórków, tar­cie sera. Następ­nie wszyscy z wielkim zaan­gażowaniem nakładali kole­jne pro­duk­ty na cias­to. Oczy­wiś­cie wszys­tkie dzieci pamię­tały o higie­n­ie rąk, far­tuszkach oraz o bez­pieczeńst­wie pod­czas kro­je­nia skład­ników, wszys­tko odby­wało się pod czu­jnym okiem wychowaw­czyni. Gdy wszys­tko było już gotowe, piz­za powędrowała do kuch­ni, aby się upiec. Zapach pizzy unosił się po całym przed­szkolu i nie sposób było jej się oprzeć. No i na koniec… upragniony moment zajada­nia i degus­tac­ja włas­noręcznie upiec­zonej pizzy. „Mni­am, mni­am ale pyszne!” — dzieciom bard­zo smakowało. Cały dzień upłynął nam w miłej i rados­nej atmos­ferze. Dzię­ki tej imprezie dzieci poz­nały his­torię pizzy, dowiedzi­ały się z którego kra­ju pochodzi oraz wspól­nie stwierdzil­iśmy, że włas­noręcznie zro­biona piz­za jest o wiele smaczniejsza i zdrowsza!


Wstecz