Dzień pełen sportu!

1Przed­szko­la­ki dba­ją o roz­wój fizycz­ny. Wie­dzą, że sport to zdro­wie, dla­te­go chęt­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach gim­na­stycz­nych. Wycho­waw­cy sta­ra­ją się two­rzyć warun­ki takie, aby wzbu­dzić u dzie­ci zapał do ćwiczeń.
W kla­sach two­rzo­ne są pla­ce zabaw, boiska, a nawet sale gim­na­stycz­ne. Panie pra­gną kształ­to­wać zacho­wa­nia proz­dro­wot­ne: naby­wa­nie wia­ry we wła­sne siły i moż­li­wo­ści oraz wzbo­ga­ca­nie prze­żyć przez szla­chet­ne współ­za­wod­nic­two. Pod­czas zajęć dzie­ciom towa­rzy­szy wspa­nia­ły humor, co sprzy­ja przy­ja­znej atmos­fe­rze w przedszkolu.


Wstecz