Dzień pełen sportu!

1Przed­szko­la­ki dba­ją o rozwój fizy­czny. Wiedzą, że sport to zdrowie, dlat­ego chęt­nie uczest­niczą w zaję­ci­ach gim­nasty­cznych. Wychowaw­cy stara­ją się tworzyć warun­ki takie, aby wzbudz­ić u dzieci zapał do ćwiczeń.
W klasach twor­zone są place zabaw, boiska, a nawet sale gim­nasty­czne. Panie prag­ną ksz­tał­tować zachowa­nia prozdrowotne: naby­wanie wiary we własne siły i możli­woś­ci oraz wzbo­ga­canie przeżyć przez szla­chetne współza­wod­nict­wo. Pod­czas zajęć dzieciom towarzyszy wspani­ały humor, co sprzy­ja przy­jaznej atmos­ferze w przedszkolu.


Wstecz