Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym 

1W dniu 4 kwiet­nia w naszej szko­le oraz w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzi­li­śmy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Wyda­rze­nie to mia­ło na celu uświa­do­mie­nie szkol­nej spo­łecz­no­ści, z jaki­mi pro­ble­ma­mi każ­de­go dnia mie­rzą się oso­by niepełnosprawne‑z dys­kry­mi­na­cją, styg­ma­ty­za­cją, barie­ra­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi oraz dys­funk­cja­mi w obrę­bie wła­sne­go cia­ła. Na kory­ta­rzach szkol­nych poja­wi­ły się gazet­ki tema­tycz­ne, na któ­rych zapre­zen­to­wa­no istot­ne infor­ma­cje na temat nie­peł­no­spraw­no­ści, a tak­że form pomo­cy oso­bom z niepełnosprawnością.
U młod­szych dzie­ci prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły poga­dan­ki na temat tego, w jaki spo­sób moż­na pomóc takim oso­bom, aby mogły one prze­zwy­cię­żyć napo­ty­ka­ne na co dzień prze­szko­dy. Odby­ły się tak­że warsz­ta­ty sen­so­rycz­ne, na któ­rych przed­szko­la­ki pozna­wa­ły barie­ry, z jaki­mi zma­ga­ją się nie­peł­no­spraw­ni. 3 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy rów­nież Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu – dzień dedy­ko­wa­ny zwięk­sza­niu zro­zu­mie­nia i akcep­ta­cji osób z auty­zmem. Dzień ten jest oka­zją do mani­fe­sto­wa­nia otwar­to­ści, tole­ran­cji oraz empa­tii wobec osób z auty­zmem, pro­mu­jąc jed­no­cze­śnie ich spo­łecz­ną inklu­zję. Z tej oka­zji ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym pt. ” Autyzm, czy­li..?” orga­ni­zo­wa­ny przez Wej­he­row­skie Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z auty­zmem przy współ­pra­cy z Powia­to­wym Zespo­łem Kształ­ce­nia Spe­cjal­ne­go. Swo­je pra­ce w kla­sach 1–3 przy­go­to­wa­ło 21 uczniów. W oddzia­łach przed­szkol­nych w gru­pach 6- lat­ków pra­ce wyko­na­ło 14 uczniów, nato­miast przed­szko­la­ki z młod­szych grup wyko­na­ły 8 prac gru­po­wych. Wszyst­kie pra­ce zosta­ły dostar­czo­ne do orga­ni­za­to­ra i wezmą udział w kon­kur­sie, a naj­lep­sze z nich zosta­ną wyeks­po­no­wa­ne na wysta­wie tema­tycz­nej w Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej. Cie­szy­my się, że mogli­śmy wziąć udział w tym wyda­rze­niu, przy­czy­nia­jąc się w ten spo­sób do pod­no­sze­nia spo­łecz­nej świa­do­mo­ści i wraż­li­wo­ści w sto­sun­ku do osób z autyzmem.


Wstecz