Dzień Nie­pod­le­gło­ści

48 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, któ­re nale­ży do naj­waż­niej­szych świąt w kalen­da­rzu uro­czy­sto­ści patriotycznych.
W tym dniu, dla uczcze­nia tego wyda­rze­nia, ucznio­wie przy­szli do szko­ły w stro­jach galo­wych ozdo­bio­nych bia­ło – czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi. O godzi­nie 11.00 cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z nauczy­cie­la­mi wzię­ła udział w akcji „Szko­ła dla Hym­nu”. Uro­czy­stość roz­po­czął dyrek­tor, pan Dariusz Romp­ca, krót­kim prze­mó­wie­niem. Następ­nie o godzi­nie 11.11 wszy­scy odśpie­wa­li czte­ry zwrot­ki hym­nu pań­stwo­we­go. Tra­dy­cyj­nie odda­no hołd pole­głym za Ojczy­znę pod Pomni­kiem Powstań­ców i Woja­ków przy uli­cy Kościel­nej w Luzinie.


Wstecz