Dzień Niepodległoś­ci

48 listopa­da obchodzil­iśmy w naszej szkole Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci, które należy do najważniejszych świąt w kalen­darzu uroczys­toś­ci patriotycznych.
W tym dniu, dla uczczenia tego wydarzenia, uczniowie przys­zli do szkoły w stro­jach galowych ozdo­bionych biało – czer­wony­mi kotylion­a­mi. O godzinie 11.00 cała społeczność uczniows­ka wraz z nauczy­ciela­mi wzięła udzi­ał w akcji „Szkoła dla Hym­nu”. Uroczys­tość rozpoczął dyrek­tor, pan Dar­iusz Romp­ca, krótkim przemówie­niem. Następ­nie o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali cztery zwrot­ki hym­nu państ­wowego. Trady­cyjnie odd­ano hołd poległym za Ojczyznę pod Pom­nikiem Pow­stańców i Wojaków przy uli­cy Koś­ciel­nej w Luzinie.


Wstecz