Dzień Misia

SONY DSCDnia 29 listo­pa­da pod­czas Dnia Plu­szo­we­go Misia Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie orga­ni­zo­wa­ła akcje cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła”.Pod­czas tego­rocz­ne­go świę­ta publicz­ność uczniow­ska mia­ła przy­jem­ność zoba­czyć wyjąt­ko­wy spek­takl pt. ”Gdzie są misie?”. Praw­dzi­we wido­wi­sko teatral­ne z cho­re­ogra­fią, kostiu­ma­mi oraz ele­men­ta­mi tanecz­no-dźwię­ko­wy­mi w wyko­na­niu nauczy­cie­li oraz uczniów z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­po­mnia­ło dzie­ciom dla­cze­go war­to czy­tać książ­ki i jak waż­na jest dzie­cię­ca wyobraź­nia. Nie­do­bry mol Gry­zo­mir zado­mo­wił się z szkol­nej biblio­te­ce i nisz­czył książ­ki o misiach. Pani biblio­te­kar­ka wezwa­ła na pomoc wróż­ki Lek­tur­nie i Fan­ta­zję, by „zły los odmie­ni­ły, nowe książ­ki dzie­ciom przy­wró­ci­ły” Dzie­ci, Romek i Nell pła­ka­ły nad losem pogry­zio­nych ksią­żek. Miś Pucha­tek smut­ny też jest, miod­ku nie chciał jeść. Wiel­kie cza­ry książ­ki ura­to­wa­ły. Fan­ta­zja stwo­rzy­ła opo­wia­da­nia, któ­re dzie­ci wybra­ły do czy­ta­nia, Lek­tur­nia złe­go mola wygna­ła, baj­ka wygra­ła!!! Jed­nak dzie­ci pamię­ta­ją, baj­ki same się nie czytają!

W przed­sta­wie­niu wystąpili:

koor­dy­na­tor: Kata­rzy­na Wyskocka

Wróż­ka Fan­ta­zja: Mag­da­le­na Richert

Wróż­ka Lek­tur­nia: Kata­rzy­na Wyskocka

Pani biblio­te­kar­ka: Mag­da­le­na Hinz

Zły mol Gry­zo­mir: Syl­wia Willa

chó­rek i dźwię­ki: Wio­le­ta Płotka

Kubuś Pucha­tek: Nata­lia Podwojska

Nell: Ane­ta Wieczorek

Romek: Anna Bieńkowska

Wśród gości obec­ni byli: prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Iwo­na Naczk, pani Iwo­na Patel­czyk peł­nią­ca funk­cję skarb­ni­ka Rady Rodzi­ców, pan Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie Dariusz Romp­ca, panie wice­dy­rek­tor: Han­na Plec­ke i Bar­ba­ra Pobłoc­ka. Nie zabra­kło rów­nież gości ze świe­tli­cy „Skrzy­dło Anio­ła”, a tak­że rodzi­ców i sym­pa­ty­ków „Jedyn­ki”. Były okla­ski, okrzy­ki „Bra­wo” „Bra­wo” i por­cja sze­ro­kich uśmie­chów. Pan Dyrek­tor prze­pro­wa­dził dodat­ko­wo zaba­wę, pod­czas któ­rej ucznio­wie mie­li za zada­nie roz­po­zna­nie nauczy­cie­li, co przez cha­rak­te­ry­za­cje nie oka­za­ło się takie oczy­wi­ste. Wrę­czo­no rów­nież nagro­dy mło­dym ilu­stra­to­rom, któ­rzy zosta­li wyróż­nie­ni w kon­kur­sie pla­stycz­nym na pro­jekt gra­ficz­ny ulot­ki, doty­czą­cej czy­ste­go powie­trza w gmi­nie Luzi­no. W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym uro­czy­stość odby­ły się akcje towa­rzy­szą­ce, pod­czas któ­rych  ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki odwie­dza­li kla­sy I oraz oddzia­ły przed­szkol­ne, czy­ta­li histo­rię oklap­nię­te­go uszka u Misia Uszat­ka i zapra­sza­li na uro­dzin­ki Plu­szo­we­go Misia. Orga­ni­za­tor akcji oraz uczest­ni­cy zajęć w Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła” skła­da­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia uczniom, przed­szko­la­kom, nauczy­cie­lom oraz rodzi­com, gdyż dzię­ki zebra­nym środ­kom będą mie­li moż­li­wość zaku­pie­nia mate­ria­łów potrzeb­nych do dal­sze­go prze­pro­wa­dza­nia zajęć.


Wstecz