Dzień Misia

SONY DSCDnia 29 listopa­da pod­czas Dnia Plus­zowego Misia Bib­liote­ka Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie orga­ni­zowała akc­je chary­taty­wną na rzecz Świ­etl­i­cy Inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła”.Pod­czas tegorocznego świę­ta pub­liczność uczniows­ka miała przy­jem­ność zobaczyć wyjątkowy spek­takl pt. ”Gdzie są misie?”. Prawdzi­we wid­owisko teatralne z chore­ografią, kostiu­ma­mi oraz ele­men­ta­mi taneczno-dźwiękowy­mi w wyko­na­niu nauczy­cieli oraz uczniów z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki przy­pom­ni­ało dzieciom dlaczego warto czy­tać książ­ki i jak waż­na jest dziecię­ca wyobraź­nia. Niedo­bry mol Gry­zomir zado­mow­ił się z szkol­nej bib­liotece i niszczył książ­ki o misi­ach. Pani bib­liotekar­ka wezwała na pomoc wróż­ki Lek­turnie i Fan­tazję, by „zły los odmieniły, nowe książ­ki dzieciom przy­wró­ciły” Dzieci, Romek i Nell płakały nad losem pogryzionych książek. Miś Puchatek smut­ny też jest, miod­ku nie chci­ał jeść. Wielkie czary książ­ki ura­towały. Fan­taz­ja stworzyła opowiada­nia, które dzieci wybrały do czy­ta­nia, Lek­tur­nia złego mola wyg­nała, baj­ka wygrała!!! Jed­nak dzieci pamię­ta­ją, baj­ki same się nie czytają!

W przed­staw­ie­niu wystąpili:

koor­dy­na­tor: Katarzy­na Wyskocka

Wróż­ka Fan­taz­ja: Mag­dale­na Richert

Wróż­ka Lek­tur­nia: Katarzy­na Wyskocka

Pani bib­liotekar­ka: Mag­dale­na Hinz

Zły mol Gry­zomir: Syl­wia Willa

chórek i dźwię­ki: Wio­le­ta Płotka

Kubuś Puchatek: Natalia Podwojska

Nell: Ane­ta Wieczorek

Romek: Anna Bieńkowska

Wśród goś­ci obec­ni byli: prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców pani Iwona Naczk, pani Iwona Patel­czyk pełnią­ca funkcję skarb­ni­ka Rady Rodz­iców, pan Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie Dar­iusz Romp­ca, panie wicedyrek­tor: Han­na Plecke i Bar­bara Pobłoc­ka. Nie zabrakło również goś­ci ze świ­etl­i­cy „Skrzy­dło Anioła”, a także rodz­iców i sym­pa­tyków „Jedyn­ki”. Były oklas­ki, okrzy­ki „Bra­wo” „Bra­wo” i por­c­ja sze­ro­kich uśmiechów. Pan Dyrek­tor przeprowadz­ił dodatkowo zabawę, pod­czas której uczniowie mieli za zadanie rozpoz­nanie nauczy­cieli, co przez charak­teryza­c­je nie okaza­ło się takie oczy­wiste. Wręc­zono również nagrody młodym ilus­tra­torom, którzy zostali wyróżnieni w konkur­sie plas­ty­cznym na pro­jekt graficzny ulot­ki, doty­czącej czys­tego powi­etrza w gminie Luzi­no. W tygod­niu poprzedza­ją­cym uroczys­tość odbyły się akc­je towarzyszące, pod­czas których  uczniowie z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki odwiedza­li klasy I oraz odd­zi­ały przed­szkolne, czy­tali his­torię oklap­niętego usz­ka u Misia Usza­t­ka i zaprasza­li na urodzin­ki Plus­zowego Misia. Orga­ni­za­tor akcji oraz uczest­ni­cy zajęć w Świ­etl­i­cy Inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła” składa­ją serdeczne podz­iękowa­nia uczniom, przed­szko­lakom, nauczy­cielom oraz rodz­i­com, gdyż dzię­ki zebranym środ­kom będą mieli możli­wość zakupi­enia mate­ri­ałów potrzeb­nych do dal­szego przeprowadza­nia zajęć.


Wstecz