Dzień Misia w grupie OP 5B 

2Dnia 27.11.2019 r. w grupie OP 5B swo­je świę­to obchodz­iła najmil­sza zabawka, najlep­szy przy­ja­ciel dzieci i nieza­stą­pi­ona przy­tu­lan­ka przy zasyp­i­a­niu-Plus­zowy Miś. Tego dnia każde dziecko przyniosło swo­jego ulu­bionego misia.
Zaczęliśmy od przy­wi­ta­nia ich w naszej grupie, baw­iliśmy się przy misiowych prze­bo­jach, obe­jrzeliśmy prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną o znanych i lubianych misi­ach z dziecię­cych bajek. Dzieci prezen­towały swo­je misie i opowiadały o nich, odgady­wały zagad­ki związane z misi­a­mi oraz rozwiązy­wały misiowe zada­nia. Ciekawą atrakcją była misiowa foto­bud­ka, w której dzieci mogły zro­bić sobie zdję­cie ze swoim misiem. W ten dzień królowały wszys­tkie plus­zowe misie.


Wstecz