Dzień Misia w gru­pie OP 5B 

2Dnia 27.11.2019 r. w gru­pie OP 5B swo­je świę­to obcho­dzi­ła naj­mil­sza zabaw­ka, naj­lep­szy przy­ja­ciel dzie­ci i nie­za­stą­pio­na przy­tu­lan­ka przy zasy­pia­niu-Plu­szo­wy Miś. Tego dnia każ­de dziec­ko przy­nio­sło swo­je­go ulu­bio­ne­go misia.
Zaczę­li­śmy od przy­wi­ta­nia ich w naszej gru­pie, bawi­li­śmy się przy misio­wych prze­bo­jach, obej­rze­li­śmy pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną o zna­nych i lubia­nych misiach z dzie­cię­cych bajek. Dzie­ci pre­zen­to­wa­ły swo­je misie i opo­wia­da­ły o nich, odga­dy­wa­ły zagad­ki zwią­za­ne z misia­mi oraz roz­wią­zy­wa­ły misio­we zada­nia. Cie­ka­wą atrak­cją była misio­wa foto­bud­ka, w któ­rej dzie­ci mogły zro­bić sobie zdję­cie ze swo­im misiem. W ten dzień kró­lo­wa­ły wszyst­kie plu­szo­we misie.


Wstecz