Dzień Misia na zaję­ciach logopedycznych

225 listo­pa­da po raz kolej­ny na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. W ramach tak wyjąt­ko­we­go świę­ta na zaję­ciach nie mogło zabrak­nąć ulu­bio­nych pluszaków.
Tego dnia dzie­ci ćwi­czy­ły misio­wą gim­na­sty­kę buzi i języ­ka, pozna­wa­ły przy­go­dy „Misia Zdzi­sia” oraz wyko­ny­wa­ły ćwi­cze­nia odde­cho­we z uży­ciem kolo­ro­wych sło­mek. Zaję­cia zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły w gru­pach pań: Karo­li­ny Mach i Wero­ni­ki Engelbrecht.


Wstecz