Dzień Misia na zaję­ciach logopedycznych

825 listo­pa­da to waż­na data dla każ­de­go przed­szko­la­ka, po raz kolej­ny na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia.  W tym weso­łym dniu na przed­szko­la­ków cze­ka­ło wie­le misio­wych zabaw logopedycznych.
Dzie­ci ćwi­czy­ły misio­wą gim­na­sty­kę buzi i języ­ka, wyko­ny­wa­ły ćwi­cze­nia odde­cho­we z uży­ciem kolo­ro­wych sło­mek oraz nakar­mi­ły misia gło­do­mo­ra cia­stecz­ka­mi i inny­mi pysz­ny­mi smakołykami.


Wstecz