Dzień Mat­ki w gru­pie „Jeży­ki”

1Dnia 23 maja w gru­pie „Jeży­ki” odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Mat­ki. W tym wyjąt­ko­wym dniu dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły zapro­szo­nym gościom występ arty­stycz­ny, a następ­nie wrę­czy­ły upo­min­ki i zło­ży­ły życze­nia. Był to nie­za­po­mnia­ny czas pełen wzruszeń.


Wstecz