Dzień Mat­ki w gru­pie 0P 4D

24 maja w oddzia­le przed­szkol­nym w gru­pie OP 4D zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Mat­ki. Dzie­ci przy­go­to­wa­ły pod okiem nauczy­cie­la przed­sta­wie­nie pt. „Rzep­ka” Julia­na Tuwi­ma oraz recy­to­wa­ły wier­sze, śpie­wa­ły pio­sen­ki i tań­czy­ły.


Mamy ze wzru­sze­niem przy­pa­try­wa­ły się wystę­pom swo­ich dzie­ci, nagra­dza­jąc ich grom­ki­mi bra­wa­mi. Dzie­ci rów­nież wrę­czy­ły wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne pre­zen­ty i laur­ki. Po czę­ści ofi­cjal­nej goście zosta­li zapro­sze­ni na słod­ki poczę­stu­nek. To był napraw­dę wyjąt­ko­wy dzień pełen uśmie­chu, dumy i rado­ści. Roz­pro­mie­nio­ne twa­rze mam potwier­dzi­ły słusz­ność stwier­dze­nia, że waż­ne są takie spo­tka­nia oraz wspól­nie spę­dzo­ne chwi­le ze swo­imi pociechami.

Wstecz