Dzień Mat­ki i Dzień Ojca w gru­pie OP5B

1Dnia 29 maja 2024r. w gru­pie OP5B odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Mat­ki i Dnia Ojca. Dzie­ci z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem przy­go­to­wy­wa­ły się do tego waż­ne­go świę­ta. W tym dniu przy­szły do przed­szko­la odświęt­nie ubra­ne, pięk­nie zapre­zen­to­wa­ły wier­sze, pio­sen­ki oraz taniec, następ­nie zło­ży­ły życze­nia i wrę­czy­ły upo­min­ki. Na twa­rzach rodzi­ców wid­niał uśmiech i zado­wo­le­nie ze swo­ich dzieci.


Wstecz