Dzień Mamy w kla­sie IIa 

Mamu­siu! Jesteś skar­bem mym. Kocham Cie­bie z całych sił. Jesteś wszyst­kim tym, co mam. Wszyst­ko Tobie jed­nej dam. Pro­szę! Otwórz ser­ce swe. Niech w nie wpad­ną sło­wa te, któ­re Tobie teraz ja poda­ro­wać wła­śnie chcę.

Ucznio­wie kla­sy IIa