Dzień Krop­ki w gru­pie OP 6B oraz OP 6E

1Dzień Krop­ki (Inter­na­tio­nal Dot Day)-15 wrze­śnia to wiel­kie świę­to kre­atyw­no­ści, poko­ny­wa­nia ogra­ni­czeń, umac­nia­nia wia­ry we wła­sne siły. Mnó­stwo kolo­ro­wych krop, kro­pek, kro­pe­czek zago­ści­ło w naszych salach. Dzie­ci w tym dniu mia­ły na sobie ubra­nia w kropki.
Nauczy­cie­le, aby cele­bro­wać ten dzień, orga­ni­zo­wa­li wie­le dzia­łań, któ­re poma­ga­ły przed­szko­la­kom odkryć talen­ty, poznać ich moc­ne stro­ny i je zapre­zen­to­wać. W naszych gru­pach od same­go rana dzie­ci cie­szy­ły się tym dniem! Odby­ła się poga­dan­ka na temat książ­ki „The Dot”, któ­rą napi­sał Peter Rey­nolds .Opo­wia­da ona o krop­ce, któ­ra zmie­nia­ła świat małej Vash­ti i dziew­czyn­ka uwie­rzy­ła w sie­bie. Następ­nie przed­szko­la­ki oglą­da­ły krót­ki film, któ­ry powstał na pod­sta­wie wyżej wymie­nio­nej książ­ki, uświa­da­mia­ją­cy odbior­com, że war­to wie­rzyć w sie­bie. Następ­nie dzie­ci wyko­na­ły krop­ko­wą pra­cę pla­stycz­ną oraz wspól­nie bawi­ły się w krop­ko­we zaba­wy. To był wspa­nia­ły dzień!


Wstecz