Dzień Krop­ki w grupie OP 6B oraz OP 6E

1Dzień Krop­ki (Inter­na­tion­al Dot Day)-15 wrześ­nia to wielkie świę­to kreaty­wnoś­ci, pokony­wa­nia ograniczeń, umac­ni­a­nia wiary we własne siły. Mnóst­wo kolorowych krop, kropek, kropeczek zagoś­ciło w naszych salach. Dzieci w tym dniu miały na sobie ubra­nia w kropki.
Nauczy­ciele, aby cele­brować ten dzień, orga­ni­zowali wiele dzi­ałań, które poma­gały przed­szko­lakom odkryć tal­en­ty, poz­nać ich moc­ne strony i je zaprezen­tować. W naszych gru­pach od samego rana dzieci cieszyły się tym dniem! Odbyła się pogadan­ka na tem­at książ­ki „The Dot”, którą napisał Peter Reynolds .Opowia­da ona o kropce, która zmieni­ała świat małej Vashti i dziew­czyn­ka uwierzyła w siebie. Następ­nie przed­szko­la­ki oglą­dały krót­ki film, który pow­stał na pod­staw­ie wyżej wymienionej książ­ki, uświadami­a­ją­cy odbior­com, że warto wierzyć w siebie. Następ­nie dzieci wykon­ały krop­kową pracę plas­ty­czną oraz wspól­nie baw­iły się w krop­kowe zabawy. To był wspani­ały dzień!


Wstecz