„Dzień Kota”

W związ­ku z dzi­siej­szym świę­tem „Dniem Kota” jako Wasz samo­rząd chcie­li­by­śmy przy­to­czyć kil­ka cie­ka­wo­stek doty­czą­cych tych zwie­rząt. Zapew­ne wśród Nas wszyst­kich są miło­śni­cy tych pucha­tych stwo­rzeń, któ­re mimo ogól­nej opi­nii nie­przy­wią­zy­wa­nia się do ludzi  czę­sto sta­ją się ich naj­lep­szy­mi przyjaciółmi.

Do pobra­nia pre­zen­ta­cja wyko­na­na przez Sta­ni­sła­wa Miotk z kl. VIf←kliknij tutaj