„Dzień Kota”

W związku z dzisiejszym świętem „Dniem Kota” jako Wasz samorząd chcielibyśmy przy­toczyć kil­ka cieka­wostek doty­czą­cych tych zwierząt. Zapewne wśród Nas wszys­t­kich są miłośni­cy tych puchatych stworzeń, które mimo ogól­nej opinii nieprzy­wiązy­wa­nia się do ludzi  częs­to sta­ją się ich najlep­szy­mi przyjaciółmi.

Do pobra­nia prezen­tac­ja wyko­nana przez Stanisława Miotk z kl. VIf←kliknij tutaj