Dzień Kota w gru­pie 4A i 4B

116 lute­go w gru­pach 4A i 4B obcho­dzi­li­śmy nie­ty­po­we świę­to-Dzień Kota. W tym dniu od rana pano­wa­ła rado­sna atmos­fe­ra, bowiem dzie­ci prze­bra­ły się za koty, bądź też mia­ły ele­men­ty stro­ju kota.
Przed­szko­la­ki pozna­ły cie­ka­wost­ki o kotach oraz wzię­ły udział w „kocich zaba­wach”. Na zakoń­cze­nie zajęć wyko­na­ły pra­cę plastyczną.


Wstecz