Dzień Kota w biblio­te­ce szkolnej

1Wśród ulu­bio­nych zwie­rząt oprócz psa wymie­nia się rów­nież kota, dla­te­go w dniu jego świę­ta biblio­te­ka szkol­na zapre­zen­to­wa­ła sze­reg tytu­łów z opo­wia­da­nia­mi o kotach, kot­kach i kocia­kach. W wypo­ży­czal­ni moż­na było zoba­czyć gazet­kę z wybra­ny­mi koci­mi wierszykami.
Odby­ły się rów­nież spo­tka­nia w oddzia­łach przed­szkol­nych. Dzie­ci słu­cha­ły baj­ki z książ­ki pt. „Pso­ci­niec”, nauczy­ciel biblio­te­karz wska­zy­wał na ilu­stra­cje i zada­wał pyta­nia doty­czą­ce zacho­wa­nia kocie­go boha­te­ra.  Następ­nie dzie­ci two­rzy­ły samo­dziel­nie kocie por­tre­ty. Zaję­cia te odby­wa­ły się w ramach pro­jek­tu „Poko­chaj książkę”.


Wstecz