Dzień Kota w bib­liotece szkolnej

1Wśród ulu­bionych zwierząt oprócz psa wymienia się również kota, dlat­ego w dniu jego świę­ta bib­liote­ka szkol­na zaprezen­towała szereg tytułów z opowiada­ni­a­mi o kotach, kotkach i koci­akach. W wypoży­czal­ni moż­na było zobaczyć gazetkę z wybrany­mi koci­mi wierszykami.
Odbyły się również spotka­nia w odd­zi­ałach przed­szkol­nych. Dzieci słuchały baj­ki z książ­ki pt. „Psociniec”, nauczy­ciel bib­liotekarz wskazy­wał na ilus­trac­je i zadawał pyta­nia doty­czące zachowa­nia kociego bohat­era.  Następ­nie dzieci tworzyły samodziel­nie kocie portre­ty. Zaję­cia te odby­wały się w ramach pro­jek­tu „Pokochaj książkę”.


Wstecz