Dzień Kota na zaję­ciach logopedycznych

1W śro­dę, 17 lute­go  na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych obcho­dzo­no  nie­ty­po­we świę­to – Świa­to­wy Dzień Kota. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się wspól­ną zaba­wą  odde­cho­wą „Głod­ny kotek”. Następ­nie dzie­ci przy­stą­pi­ły do weso­łej, „kociej” gim­na­sty­ki buzi i języka.
Zaję­cia dopeł­ni­ło słu­cha­nie zaga­dek , wier­szy­ków oraz trud­nych arty­ku­la­cyj­nie zdań, któ­re nazwa­li­śmy „koci­mi plot­ka­mi”. Dzień był pełen wra­żeń, wszyst­kie dzie­ci wspa­nia­le się bawi­ły i na pew­no dłu­go będą mia­ły to spo­tka­nie w pamięci.


Wstecz