Zaję­cia teatral­no – muzy­czne w SP nr 1

Zaję­cia teatralne online? Zdalne śpiewanie? Jak to oga­r­nąć? Czym się zająć na spotka­ni­ach, gdzie tak ważny jest prawdzi­wy, real­ny kon­takt z drugim człowiekiem? Pytań, jak i samych wąt­pli­woś­ci mnóst­wo. Może by tak, oprócz warsz­tatów oraz czys­to teo­re­ty­cznej wiedzy, nakrę­cić film?


Wszyscy przy­taknęliśmy zgod­nie. Po odnalezie­niu na eduka­cyjnym por­talu ciekawego sce­nar­iusza, po zmi­an­ie i dos­tosowa­niu go do real­iów naszej społecznoś­ci rozpoczęliśmy intu­icyjny przy­dzi­ał ról. Kole­jne zaję­cia to ćwiczenia aktorskie, sceniczne, emisyjne, dobór piosenek. Pomysły na scenografię, kostiumy — tak, aby nie prz­erysować scenicznych postaci. Potem nau­ka tek­stu i łącze­nie wszys­tkiego w całość. Nagry­wanie poszczegól­nych ujęć, filmików, piosenek i teledysków. Po kil­ka, kilka­naś­cie, niekiedy i kilka­dziesiąt razy… Czy wszys­tko zadzi­ałało jak trze­ba? Bywało trud­no, ale nie pod­dal­iśmy się. I dziś – w tym wyjątkowym dniu — może­cie obe­jrzeć owoc naszej ostat­niej kilku­ty­god­niowej pra­cy. Wyko­rzys­tal­iśmy znane Wam czołów­ki dźwiękowe, a także utwory, jak choć­by „Być kobi­etą” A. Majew­skiej, „Damą być” M. Rodow­icz, czy „Ramię w ramię” Kayah i Viki Gabor.  Wszys­tko to w prawdzi­wym wyko­na­niu uczest­ników zajęć. Przyz­nam, że mon­taż całoś­ci nie był łatwym zaję­ciem. Cier­pli­wość, popraw­ki, ogrom­na ilość czasu…ale efekt był według nas wart tego zaan­gażowa­nia. Jasne, że moż­na było lep­iej, że sporo moglibyśmy ter­az popraw­ić. Nauczyliśmy się jed­nak ogrom­nie dużo. I o to chodzi! Na zaję­ci­ach teatral­no – wokalnych wciąż ksz­tałcimy oraz rozwi­jamy swo­je zdol­noś­ci i tal­en­ty. Z radoś­cią, humorem i wza­jem­ną życ­zli­woś­cią. „Dzień Kobi­et na wesoło” to prezent od nas dla Was. Dla kobi­et – tych mniejszych i więk­szych, tych uczą­cych się i pracu­ją­cych w naszej szkole. Ciesz­cie się i bądź­cie szczęśliwe!

Jola Bańko wraz z całym kołem teatral­no — muzycznym

Wstecz