Zaję­cia teatral­no – muzycz­ne w SP nr 1

Zaję­cia teatral­ne onli­ne? Zdal­ne śpie­wa­nie? Jak to ogar­nąć? Czym się zająć na spo­tka­niach, gdzie tak waż­ny jest praw­dzi­wy, real­ny kon­takt z dru­gim czło­wie­kiem? Pytań, jak i samych wąt­pli­wo­ści mnó­stwo. Może by tak, oprócz warsz­ta­tów oraz czy­sto teo­re­tycz­nej wie­dzy, nakrę­cić film?


Wszy­scy przy­tak­nę­li­śmy zgod­nie. Po odna­le­zie­niu na edu­ka­cyj­nym por­ta­lu cie­ka­we­go sce­na­riu­sza, po zmia­nie i dosto­so­wa­niu go do realiów naszej spo­łecz­no­ści roz­po­czę­li­śmy intu­icyj­ny przy­dział ról. Kolej­ne zaję­cia to ćwi­cze­nia aktor­skie, sce­nicz­ne, emi­syj­ne, dobór pio­se­nek. Pomy­sły na sce­no­gra­fię, kostiu­my — tak, aby nie prze­ry­so­wać sce­nicz­nych posta­ci. Potem nauka tek­stu i łącze­nie wszyst­kie­go w całość. Nagry­wa­nie poszcze­gól­nych ujęć, fil­mi­ków, pio­se­nek i tele­dy­sków. Po kil­ka, kil­ka­na­ście, nie­kie­dy i kil­ka­dzie­siąt razy… Czy wszyst­ko zadzia­ła­ło jak trze­ba? Bywa­ło trud­no, ale nie pod­da­li­śmy się. I dziś – w tym wyjąt­ko­wym dniu — może­cie obej­rzeć owoc naszej ostat­niej kil­ku­ty­go­dnio­wej pra­cy. Wyko­rzy­sta­li­śmy zna­ne Wam czo­łów­ki dźwię­ko­we, a tak­że utwo­ry, jak choć­by „Być kobie­tą” A. Majew­skiej, „Damą być” M. Rodo­wicz, czy „Ramię w ramię” Kay­ah i Viki Gabor.  Wszyst­ko to w praw­dzi­wym wyko­na­niu uczest­ni­ków zajęć. Przy­znam, że mon­taż cało­ści nie był łatwym zaję­ciem. Cier­pli­wość, popraw­ki, ogrom­na ilość czasu…ale efekt był według nas wart tego zaan­ga­żo­wa­nia. Jasne, że moż­na było lepiej, że spo­ro mogli­by­śmy teraz popra­wić. Nauczy­li­śmy się jed­nak ogrom­nie dużo. I o to cho­dzi! Na zaję­ciach teatral­no – wokal­nych wciąż kształ­ci­my oraz roz­wi­ja­my swo­je zdol­no­ści i talen­ty. Z rado­ścią, humo­rem i wza­jem­ną życz­li­wo­ścią. „Dzień Kobiet na weso­ło” to pre­zent od nas dla Was. Dla kobiet – tych mniej­szych i więk­szych, tych uczą­cych się i pra­cu­ją­cych w naszej szko­le. Ciesz­cie się i bądź­cie szczęśliwe!

Jola Bań­ko wraz z całym kołem teatral­no — muzycznym

Wstecz