Dzień Kobiet w III c

5Ucznio­wie kla­sy III c wraz z wycho­waw­czy­nią rado­śnie obcho­dzi­li Dzień Kobiet. Chłop­cy zło­ży­li dziew­czyn­kom życze­nia i wrę­czy­li kwiat­ki. Wyka­za­li się nie­zwy­kłą pomy­sło­wo­ścią i fan­ta­zją. Kil­ka dni wcze­śniej przy­go­to­wa­li pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne i zor­ga­ni­zo­wa­li mały wernisaż.
Nie zabra­kło też słod­kie­go poczę­stun­ku. Ten dzień był dla wszyst­kich wyjąt­ko­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my mamom z Kla­so­wej Rady Rodzi­ców za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu tego dnia.