Dzień Kobiet w gru­pie Jeżyki

1Chłop­cy z gru­py Jeży­ki z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem przy­go­to­wy­wa­li dla dziew­czy­nek  wyjąt­ko­we nie­spo­dzian­ki z oka­zji Dnia Kobiet. Zaśpie­wa­li swo­im kole­żan­kom uro­czy­ste „Sto lat”, zło­ży­li naj­ser­decz­niej­sze życze­nia i wrę­czy­li upo­min­ki. Przez cały dzień towa­rzy­szył dziew­czyn­kom uśmiech na twarzy.


Wstecz