Dzień Jeża w gru­pie „Weso­łych Nutek”

20201110_09020910 listo­pa­da to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Jeża. Celem obcho­dów było przy­po­mnie­nie dzie­ciom, iż jeże to zwie­rzę­ta chro­nio­ne. Jeże towa­rzy­szą nam od naj­młod­szych lat dzie­ciń­stwa w baj­kach, wier­szach, ksią­żecz­kach, dla­te­go nasze przed­szko­la­ki włą­czy­ły się w obcho­dy tego nie­ty­po­we­go święta.
W tym dniu nasze przed­szko­la­ki zamie­ni­ły się w jeży­ki:). Wyko­na­li­śmy opa­ski z jeżem, któ­re dzie­ci nosi­ły dum­nie na gło­wach przez cały pobyt w przed­szko­lu. Przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję posze­rzyć wia­do­mo­ści doty­czą­ce śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go jeży, ich wyglą­du, spo­so­bu poru­sza­nia się, odży­wia­nia oraz tego, w jaki spo­sób przy­go­to­wu­ją się do zimy. Dzie­ci dowie­dzia­ły się rów­nież, na jak dłu­go jeże zapa­da­ją w sen zimo­wy. Potem weso­ło bawi­ły się i tań­czy­ły przy muzy­ce i pio­sen­kach o jeżach. Naj­wię­cej rado­ści spra­wi­ła dzie­ciom jed­nak zaba­wa pt.: “Na dywa­nie sie­dzi jeż…” , w któ­rej wszy­scy naśla­do­wa­li ruchy swo­ich kole­gów. Nie zabra­kło zabaw twór­czych oraz leśnych zaga­dek. Z pomo­cą pań dzie­ci wyko­na­ły jeży­ki z  ziem­nia­ka, któ­re powę­dro­wa­ły do domów przed­szko­la­ków. Ile było rado­ści na twa­rzach naszych naj­młod­szych. Dzień upły­nął nam bar­dzo aktyw­nie i dostar­czył wie­lu pozy­tyw­nych wrażeń.


Wstecz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *