Dzień Jeża w grupie „Wesołych Nutek”

20201110_09020910 listopa­da to Między­nar­o­dowy Dzień Jeża. Celem obchodów było przy­pom­nie­nie dzieciom, iż jeże to zwierzę­ta chro­nione. Jeże towarzyszą nam od najmłod­szych lat dziecińst­wa w bajkach, wier­szach, książeczkach, dlat­ego nasze przed­szko­la­ki włączyły się w obchody tego niety­powego święta.
W tym dniu nasze przed­szko­la­ki zamieniły się w jeży­ki:). Wykon­al­iśmy opas­ki z jeżem, które dzieci nosiły dum­nie na głowach przez cały pobyt w przed­szkolu. Przed­szko­la­ki miały okazję posz­erzyć wiado­moś­ci doty­czące środowiska nat­u­ral­nego jeży, ich wyglą­du, sposobu porusza­nia się, odży­wia­nia oraz tego, w jaki sposób przy­go­towu­ją się do zimy. Dzieci dowiedzi­ały się również, na jak dłu­go jeże zapada­ją w sen zimowy. Potem wesoło baw­iły się i tańczyły przy muzyce i piosenkach o jeżach. Najwięcej radoś­ci spraw­iła dzieciom jed­nak zabawa pt.: “Na dywanie siedzi jeż…” , w której wszyscy naślad­owali ruchy swoich kolegów. Nie zabrakło zabaw twór­czych oraz leśnych zagadek. Z pomocą pań dzieci wykon­ały jeży­ki z  ziem­ni­a­ka, które powędrowały do domów przed­szko­laków. Ile było radoś­ci na twarzach naszych najmłod­szych. Dzień upłynął nam bard­zo akty­wnie i dostar­czył wielu pozy­ty­wnych wrażeń.


Wstecz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.