Dzień Jeża w gru­pie OP 6A

29 listo­pa­da w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Jeża, świę­to malut­kich, kłu­ją­cych ssa­ków. Z tej oka­zji przed­szko­la­ki z gru­py „Psz­czół­ki” włą­czy­ły się w obcho­dy tego nie­ty­po­we­go świę­ta. Dzie­ci mia­ły oka­zję posze­rzyć oraz utrwa­lić swo­ją wie­dzę doty­czą­cą życia jeży w ich natu­ral­nym śro­do­wi­sku, poprzez wysłu­cha­nie opo­wie­ści i wier­szy o tych sym­pa­tycz­nych, zimo­wych śpiochach.
Dowie­dzia­ły się tak­że, co lubią jeść jeże, jak może­my pomóc jeżom,  co robią, gdy się cze­goś boją i jakie jest ich  śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze… Potem dzie­ci weso­ło bawi­ły się i tań­czy­ły przy muzy­ce i pio­sen­kach o jeżach. Naj­wię­cej rado­ści spra­wi­ła dzie­ciom jed­nak zaba­wa pt.: “Na dywa­nie sie­dzi jeż…” , w któ­rej wszy­scy naśla­do­wa­li ruchy swo­ich kole­gów. Dzie­ci ukła­da­ły puz­zle, wyko­ny­wa­ły róż­ne zada­nia mate­ma­tycz­ne np. licze­nie igieł i przy­kła­da­nie odpo­wied­niej ilo­ści kla­me­rek, two­rzy­ły wyra­zy z jeży­ków, na któ­rych były pozna­ne już lite­ry. Na zakoń­cze­nie wspa­nia­łe­go dnia dzie­ci wyko­na­ły jeży­ko­wą pra­cę pla­stycz­ną — „Jeż z ziemniaka”.


Wstecz