Dzień Jeża w grupie OP 6A

29 listopa­da w naszym przed­szkolu obchodzil­iśmy Dzień Jeża, świę­to malut­kich, kłu­ją­cych ssaków. Z tej okazji przed­szko­la­ki z grupy „Pszczół­ki” włączyły się w obchody tego niety­powego świę­ta. Dzieci miały okazję posz­erzyć oraz utr­wal­ić swo­ją wiedzę doty­czącą życia jeży w ich nat­u­ral­nym środowisku, poprzez wysłuchanie opowieś­ci i wier­szy o tych sym­pa­ty­cznych, zimowych śpiochach.
Dowiedzi­ały się także, co lubią jeść jeże, jak może­my pomóc jeżom,  co robią, gdy się czegoś boją i jakie jest ich  środowisko przy­rod­nicze… Potem dzieci wesoło baw­iły się i tańczyły przy muzyce i piosenkach o jeżach. Najwięcej radoś­ci spraw­iła dzieciom jed­nak zabawa pt.: “Na dywanie siedzi jeż…” , w której wszyscy naślad­owali ruchy swoich kolegów. Dzieci układały puz­zle, wykony­wały różne zada­nia matem­aty­czne np. licze­nie igieł i przykładanie odpowied­niej iloś­ci klamerek, tworzyły wyrazy z jeżyków, na których były poz­nane już litery. Na zakończe­nie wspani­ałego dnia dzieci wykon­ały jeżykową pracę plas­ty­czną — „Jeż z ziemniaka”.


Wstecz