Dzień Jeża w gru­pie OP 5A oraz OP 6C

received_39953667145859813 listo­pa­da w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Jeża- świę­to malut­kich, kłu­ją­cych ssa­ków. Z tej oka­zji przed­szko­la­ki z gru­py OP 5A oraz OP 6C włą­czy­ły się w obcho­dy tego nie­ty­po­we­go święta.
Dzie­ci mia­ły oka­zję posze­rzyć oraz utrwa­lić swo­ją wie­dzę doty­czą­cą życia jeży w ich natu­ral­nym śro­do­wi­sku. Wysłu­cha­ły opo­wie­ści i wier­szy o tych sym­pa­tycz­nych, zimo­wych śpio­chach. Dowie­dzia­ły się tak­że, co lubią jeść jeże, jak może­my pomóc jeżom, co robią, gdy się cze­goś boją i jakie jest ich śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze. Potem weso­ło bawi­ły się i tań­czy­ły przy muzy­ce oraz pio­sen­kach o jeżach. Naj­wię­cej rado­ści spra­wi­ła dzie­ciom jed­nak zaba­wa pt.: “Na dywa­nie sie­dzi jeż…” , w któ­rej wszy­scy naśla­do­wa­li ruchy swo­ich kole­gów. Nie zabra­kło zabaw twór­czych. Z pomo­cą pań dzie­ci wyko­na­ły posta­cie jeży-wyko­rzy­sta­ły do tego róż­ne tech­ni­ki pla­stycz­ne. Tutaj przed­szko­la­ki mogły wyka­zać i ozdo­bić pra­ce według wła­sne­go pomy­słu. Dzień Jeża spę­dzi­li­śmy bar­dzo miło i sympatycznie.


Wstecz