Dzień Jeża w gru­pie Jeżyki

1W dniu 9 listo­pa­da 2021 r. gru­pa „Jeży­ki” obcho­dzi­ła Dzień Jeża.  Przed­szko­la­ki  posze­rzy­ły wie­dzę oraz pozna­ły kil­ka cie­ka­wo­stek. Uczest­ni­czy­ły w zaba­wach mate­ma­tycz­nych oraz wyko­na­ły jeży­ki z masy sol­nej i maka­ro­nu.  Na zakoń­cze­nie zajęć dzie­ci otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we medale.


Wstecz