Dzień Jeża w gru­pach OP 5B i OP 6B

 

1W ostat­nim cza­sie dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych 5B i 6B obcho­dzi­ły Dzień Jeża. Przed­szko­la­ki posze­rzy­ły wia­do­mo­ści doty­czą­ce budo­wy jeży, ich odży­wia­nia oraz spo­so­bu przy­go­to­wy­wa­nia się do zimy. Dowie­dzia­ły się tak­że, że jeże to zwie­rzę­ta chronione. 
Dzie­ci wzię­ły udział w quizie z zagad­ka­mi doty­czą­cy­mi cie­ka­wo­stek z życia jeży, wyko­na­ły tak­że jeże z masy sol­nej a potem z rado­ścią zabra­ły swo­je zwie­rząt­ka do domu. Zapra­sza­my do fotorelacji!


Wstecz