Dzień Jeża w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W dniu 14 listo­pa­da przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły Dzień Jeża. Pod­czas zajęć dzie­ci pozna­ły kil­ka cie­ka­wych fak­tów z życia jeża. Wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne oraz bra­ły udział w róż­nych zaba­wach rucho­wych i mate­ma­tycz­nych. Tego dnia nie zabra­kło rów­nież ulu­bio­nej zaba­wy wszyst­kich przed­szko­la­ków -„Na dywa­nie sie­dzi jeż….”. Zde­cy­do­wa­nie był to wyjąt­ko­wy dzień z jeży­kiem w roli głównej.



Wstecz