Dzień Gór­ni­ka

33404Dnia 03.12.2020r. w gru­pie OP6E świę­to­wa­no Dzień Gór­ni­ka. Dzie­ci dowie­dzia­ły się na czym pole­ga i jak cięż­ki jest zawód gór­ni­ka, pozna­ły cie­ka­wost­ki na temat gór­ni­cze­go stro­ju oraz dowie­dzia­ły się dla­cze­go świę­to gór­ni­ka to Barbórka.
Pod­czas zajęć prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły zaba­wy badaw­cze z wyko­rzy­sta­niem węgla, dzie­ci pozna­ły tak­że węgiel do ryso­wa­nia, za pomo­cą któ­re­go nama­lo­wa­ły gór­ni­ków w kopal­ni pod­czas ich pra­cy, a następ­nie wyko­na­ły odświęt­ne gór­ni­cze czapki.


Wstecz