Dzień Gór­ni­ka – „Bar­bór­ka” w gru­pie OP5B

1Dnia 4 grud­nia 2023 roku przed­szko­la­ki świę­to­wa­ły Dzień Gór­ni­ka. Patron­ką gór­ni­ków jest świę­ta Bar­ba­ra, któ­ra przy­po­mi­na o trud­nej i nie­bez­piecz­nej pra­cy w kopal­ni. Dzie­ci zosta­ły zapo­zna­ne z pre­zen­ta­cją edu­ka­cyj­ną o pra­cy gór­ni­ków, pozna­ły ele­men­ty stro­ju gór­ni­cze­go, prze­pro­wa­dzi­li­śmy zaba­wę badaw­czą z wyko­rzy­sta­niem węgla oraz dowie­dzia­ły się do pro­duk­cji cze­go jest on wykorzystywany.
Następ­nie dzie­ci wyko­na­ły gór­ni­cze cza­ko — nakry­cie gło­wy, galo­wą „czap­kę” gór­ni­czą oraz ryso­wa­ły węglem gór­ni­ków pod­czas pra­cy w kopal­ni. Przed­szko­la­ki zna­ko­mi­cie wyko­na­ły zada­nia i pra­cę pla­stycz­ną z wyko­rzy­sta­niem węgla rysun­ko­we­go, po któ­rej więk­szość z nich wyglą­da­ła jak praw­dzi­wy gór­nik. Wszyst­kie przed­szko­la­ki teraz wie­dzą jak waż­na i cięż­ka jest pra­ca górników.


Wstecz